Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (1930)

(Από το http://agriniomemories.blogspot.com/2011/07/blog-post_04.html)
''Τας εορτάς της εκατονταετηρίδος εν Αγρινίω ετίμησε δια της παρουσίας του και ο Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος δια πρώτην φοράν επισκεπτόμενος το Αγρίνιο.
Η δημοτική Αρχή εγκαίρως μεριμνήσασα είχεν ανεγείρει εις την είσοδον της πόλεως ωραίαν αψίδα με την επιγραφήν: "Σου εύχονται το καλώς ώρισες οι Αγρινιώτες", έμπροσθεν δε του Δημαρχείου ετέραν αψίδαν.
Κάτωθι δε της αψίδος εφέρετο επιγραφή: "Η πόλις του Αγρινίου στο δημιουργό της Μεγάλης Ελλάδος"...
Εις τον σταθμόν υπεδέχθη τον κ. Πρωθυπουργόν ο κ. Δήμαρχος με το Δημοτικόν Συμβούλιον, οίτινες και επιβάντες αναμενόντων αυτοκινήτων κατηυθύνθησαν εις το Δημαρχείον.
Άμα ως η πομπή των αυτοκινήτων ήρξατο εισερχομένη εις την πόλιν, ουρανομήκεις ζητωκραυγαί εδόνησαν το στερέωμα, βγαλμένοι από τα στόματα πολλών από τας χιλιάδας των θεατών, οίτινες κατά τους ειδικούς υπερέβαινον τας 10 χιλιάδας, από δε τους εξώστας αι κυρίαι έρρανον δι' ανθέων τον κ. Πρωθυπουργόν και την ακολουθίαν του''.
(Αποσπάσματα από την εφημερίδα "ΦΩΣ" του Αγρινίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου