Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΤΣΟΡΤΣΙΛ

Εφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου 1965, σε ηλικία 79 ετών.Στο σημείωμα αυτό υπενθυμίζουμε το τηλεγράφημα που είχε αποστείλει ως πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας προς τον έλληνα ομόλογό του την ημέρα κήρυξης του ελληνοιταλικού πολέμου:                                                          
''Προς Πρωθυπουργόν Ελλάδος κ. Ι. Μεταξά
Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 1940
Αι απειλαί και αι εκφοβιστικαί προσπάθειαι της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι προ του ηρέμου θάρρους σας. Δι΄ ο και προσέφυγεν αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν κατά της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας την δικαίωσιν της επαισχύντου πράξεώς της. Ο τρόπος κατά τον οποίον ο ελληνικός λαός, υπό την ανταξίαν αυτού ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τας προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί τον θαυμασμόν του Βρεττανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι μεγάλαι αρεταί του ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και κατά την παρούσαν δοκιμασίαν.
Θα σας παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα πολεμήσωμεν μαζί σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην μας''.

Ουΐνστων Τσώρτσιλ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου