Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

«Ονομάζομεν εμφύλιον πόλεμον την σύγκρουσιν μεταξύ εθνικών ομάδων και αγωνιστών που συνεργάζονται με τους Συμμάχους και πολεμούν τον εισβολέα
Την σύγκρουσιν με ομάδες και άτομα που οργανώνει ο Κατακτητής, θεωρούμεν όχι εμφύλιον, αλλ’ αντικατοχικόν πόλεμον (αντιστασιακόν). Και θέλομεν να εκφράσομεν την αμέριστον συμμετοχήν μας εις το γενικόν αίσθημα της αγανακτήσεως όλων των αληθινών Ελλήνων δια τον τρόπον της μεταχειρήσεως των ιερών αναπήρων μας.
Το ΚΚΕ ως ηγετική δύναμις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, δίπλα εις τους εθνικούς τίτλους του δια τον απελευθερωτικόν αγώνα, βαρύνεται
δυστυχώς και με ευθύνας εμφυλίου πολέμου. Η διάλυσις πολλών εθνικών ομάδων – Κωστοπούλου, Παπαϊωάννου, Ψαρρού – αποτελούν ευθύνας του. Αν όμως τας ευθύνας αυτάς τας θεωρεί αμφισβητουμένας, παραμένει αναντίρρητος και ακεραία η ευθύνη δια την τελευταίν του γενικήν επίθεσιν κατά του ΕΔΕΣ.
Το καθήκον όλων των Ελλήνων, και ανέκαθεν αλλά προπάντων τώρα που εγγίζει η απελευθέρωσις, είναι να συνταχθώμεν εις Ενιαίον Εθνικόν Μέτωπον εναντίον του Κατακτητού και των οργάνων του.
Αλλά η πραγματοποίησις της εθνικής ενώσεως δεν θα είναι δυνατή, εφ’ όσον η σημαία του εθνικού αγώνος χρησιμοποιείται δια την προετοιμασίαν της μετακατοχικής δυναμικής επικρατήσεως».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου